نویسنده = جمال سروش
بررسی صعوبت حسن فاعلی در فعل اخلاقی

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 155-173

سیدمرتضی هنرمند؛ جمال سروش؛ احسان ترکاشوند


بررسی و نقد ملاک فعل اخلاقی (پرستش) نزد شهید مطهری

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تیر 1400، صفحه 141-157

جمال سروش


نقش عقل عملی در کمال انسان

دوره 2، شماره 1 - پیاپی 4 (بهار 1394)، مهر 1394، صفحه 65-86

جمال سروش


شبهه خان الامین

دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393)، خرداد 1394، صفحه 131-156

جمال سروش؛ شهرزاد دهقان جبارآبادی


نقش شهود در فلسفه اسلامی

دوره 1، شماره 2 - پیاپی 2 (پاییز 1393)، اسفند 1393، صفحه 145-167

جمال سروش