نویسنده = �������� ���������� ��������������
بازنمایی رویکردهای جریان‌های انحرافی به مفاهیم و آموزه‌های مهدوی با تأکید بر «تأویل و تطبیق»

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 33-56

محمد عللی فلاح علی آباد؛ عزالدین رضانژاد


تحلیل توقیت ظهور حضرت مهدی(عج) در روایت ابولبید «بازنمایی ترفند بهائیت در استناد به یک روایت»

دوره 1، شماره 2 - پیاپی 2 (پاییز 1393)، اسفند 1393، صفحه 99-125

محمدعلی فلاح آباد؛ عزالدین رضانژاد