نویسنده = محمدمهدی گرجیان
بررسی جایگاه خیر اخلاقی در نظام اخلاقی ملاصدرا

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 11-32

گل حسین شاه نقوی؛ محمدمهدی گرجیان


مؤلّفه‌های ادراک عقلی در دو نظریه «انتزاع» و «اتحاد»

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 55-75

محمدمهدی گرجیان؛ رضا شاکری


تبیین جایگاه حق و قانون در نگرش کانت و اندیشه اسلامیی»

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 145-168

رضا آذریان؛ محمدمهدی گرجیان


بررسی چیستی و امکان نظام فلسفی شهودی با تحلیل مؤلفه‌های آن

دوره 1، شماره 2 - پیاپی 2 (پاییز 1393)، اسفند 1393، صفحه 35-68

زهرا محمدعلی میرزائی؛ محمدمهدی گرجیان عربی