نویسنده = مسعود آذربایجانی
تبیین هیجان از منظر روانشناسی و فلسفه اسلامی

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، دی 1399، صفحه 9-50

مسعود آذربایجانی


چیستی فلسفه روان‌شناسی

دوره 3، شماره 2 - پیاپی 9 (تابستان 1395) ویژه‌نامه فلسفه علوم انسانی، دی 1395، صفحه 39-61

مسعود آذربایجانی


روان‌شناسی تجربه دینی

دوره 1، شماره 1 - پیاپی 1(تابستان 1393)، شهریور 1393، صفحه 37-72

مسعود آذربایجانی