دوره و شماره: دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97) - شماره پیاپی 119، بهار 1398، صفحه 1-242 
1. تأملی در تناقضات حاصل از تحقق نامتناهی شیء بالفعل

صفحه 9-34

محمد صادق کاویانی؛ علی عباسی؛ محمد رضاپور


5. تحلیل هستی شناختی واقعیت‌های اعتباری

صفحه 79-101

عبدالله فتحی؛ محمد فنایی اشکوری