دوره و شماره: دوره 5، شماره2- پیاپی 17 (تابستان 97) - شماره پیاپی 17، زمستان 1397، صفحه 1-176 
4. سیرتطور اعتباریت ماهیت در نظام فلسفی صدر المتالهین

صفحه 71-83

میثم زنجیرزن حسینی؛ سمیه ضیاء علی نسب پور