دوره و شماره: دوره 4، شماره3 -پیاپی 14 (پاییز1396) - شماره پیاپی 14، زمستان 1396، صفحه 1-111 
4. قواعد فلسفی و برهان تمانع در المیزان

صفحه 87-102

محمد رضا نقیه؛ آزاده ابراهیمی فخاری