دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - پیاپی 11 (زمستان 1395) - شماره پیاپی 11، بهار 1396، صفحه 1-196 
2. بررسی منظر نوروفلسفه نسبت به مسأله آگاهی

صفحه 33-68

سیامک عبدالهی؛ منصور نصیری؛ محمد لگنهاوزن