دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - پیاپی 8 (بهار 1395) - شماره پیاپی 8، تابستان 1395، صفحه 1-154 
6. موضع فارابی در جریان ترجمه

صفحه 117-138

داود احسانی؛ سیدعلی بطحائی