دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393) - شماره پیاپی 3، بهار 1394، صفحه 1-172 
6. شبهه خان الامین

صفحه 131-156

جمال سروش؛ شهرزاد دهقان جبارآبادی