موضوعات = فلسفه زبان
تعداد مقالات: 1
1. ساحات معرفت‏‌شناختی زبان و سبک‏‌های زندگی در سنت غربی و اسلامی

دوره 3، شماره 2 - پیاپی 9 (تابستان 1395) ویژه‌نامه فلسفه علوم انسانی، زمستان 1395، صفحه 81-99

مهدی خبازی کناری؛ فرزاد بالو