موضوعات = منطق
تعداد مقالات: 2
1. وجود رابط و وجود محمولی از نظر آقاعلی مدرس طهرانی و علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 3 - پیاپی 10 (پاییز 1395)، زمستان 1395، صفحه 9-33

عسکری سلیمانی امیری


2. «حمل الشیء علی نفسه»در رساله حملیه و نزد منطق‌دانان مسلمان و فیلسوفان غرب

دوره 2، شماره 2 - پیاپی 5 (تابستان 1394)، زمستان 1394، صفحه 33-64

احمد ابوترابی