کلیدواژه‌ها = شهید مطهری
بررسی و نقد ملاک فعل اخلاقی (پرستش) نزد شهید مطهری

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تیر 1400، صفحه 141-157

جمال سروش


برهان‌پذیری جمله‌های اخلاقی در دیدگاه شهید مطهری

دوره 2، شماره 1 - پیاپی 4 (بهار 1394)، مهر 1394، صفحه 87-107

حسین احمدی