کلیدواژه‌ها = کلی طبیعی
تعداد مقالات: 2
1. وجود کلی طبیعی در خارج و اصالت وجود، سازگاری یا ناسازگاری

دوره 2، شماره 3 - پیاپی 6 (پاییز 1394)، زمستان 1394، صفحه 135-148

حسن معلمی


2. بررسی و بازخوانی دلیلی از ابن‌سینا بر ابطال ماتریالیسم

دوره 1، شماره 1 - پیاپی 1(تابستان 1393)، تابستان 1393، صفحه 123-143

محمد رضاپور