کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
رهیافتی تطبیقی به «حس‌گرایی سلفی» و «حس‌گرایی تجربی»

دوره 6، شماره1-پیاپی 20 (بهار 98)، مرداد 1398، صفحه 117-140

مصطفی عزیزی علویجه


تأثیر نگاه معرفت‌شناسانه در نظریه‌های سیاسی با تأکید بر آرای سوفیست‌ها

دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393)، خرداد 1394، صفحه 113-130

محمدحسین طالبی