کلیدواژه‌ها = ملاک فعل اخلاقی
بررسی و نقد ملاک فعل اخلاقی (پرستش) نزد شهید مطهری

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تیر 1400، صفحه 141-157

جمال سروش