نویسنده = عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
تحلیل و بررسی اقسام فعل حَسَن و نسبت آن با افعال الهی در اندیشه متکلمان

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 157-175

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی