نویسنده = محمدعلی نوری
تعداد مقالات: 2
1. چیستی و کارکرد حکمت عملی در سنجش آن با حکمت نظری

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، بهار 1399، صفحه 33-47

محمدعلی نوری


2. بررسی جایگاه مشهورات در حکمت عملی با محوریت سخنان ابن سینا

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، تابستان 1398، صفحه 33-50

محمدعلی نوری