نویسنده = عبدالحسین خسروپناه
تعداد مقالات: 2
1. نقش ادراکات حقیقی و اعتبار در حکایت‌گریِ غیرذاتی

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، بهار 1399، صفحه 39-63

مهدی عاشوری؛ عبدالحسین خسروپناه


2. سنجش شناخت در محتوای موسیقی در نظام معرفت‌شناسی حکمت متعالیه

دوره 4، شماره4 -پیاپی 15 (زمستان1396)، بهار 1397، صفحه 123-149

حسین شایسته؛ عبدالحسین خسروپناه