نویسنده = عباس جوارشکیان
نقش علم در تکامل نفس از منظر ملاصدرا

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 191-210

اعظم سادات پیش بین؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


تحلیل کثرت اسماء و صفات الهی در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره4-پیاپی 27 زمستان99)، اسفند 1399، صفحه 81-106

حجت اسعدی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی