نویسنده = عبدالمجید زهادت
اعتبار استناد به ابن ابی الحدید در مباحث امامت

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 57-78

عبدالمجید زهادت


تحلیلی از رؤیة الله تعالی در آیه سؤال موسی

دوره 3، شماره 4 - پیاپی 11 (زمستان 1395)، خرداد 1396، صفحه 133-150

عبدالمجید زهادت