نویسنده = وحید واحدجوان
تعداد مقالات: 1
1. دوام یا انقطاع عذاب اخروی با رویکرد ارزیابی انتقادات حکیم طالقانی به حکما

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، زمستان 1398، صفحه 33-56

رضا حصاری؛ وحید واحدجوان