نویسنده = محمدرضا ارشادی نیا
تعداد مقالات: 2
1. کیفیت معاد جسمانی در دیدگاه علامه محمدحسین غروی اصفهانی

دوره 3، شماره 3 - پیاپی 10 (پاییز 1395)، زمستان 1395، صفحه 131-154

محمدرضا ارشادی نیا


2. معاد بدن پویا به سوی روح

دوره 2، شماره 3 - پیاپی 6 (پاییز 1394)، زمستان 1394، صفحه 75-99

محمدرضا ارشادی نیا