نویسنده = محمد صادق کاویانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و نقد تبیین معرفت شناختی مفاد اصل علیت از اصل استحاله تناقض

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، زمستان 1398، صفحه 75-99

محمد صادق کاویانی؛ غلامرضا فیاضی


2. تأملی در تناقضات حاصل از تحقق نامتناهی شیء بالفعل

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، بهار 1398، صفحه 9-34

محمد صادق کاویانی؛ علی عباسی؛ محمد رضاپور


3. امکان و تبیین آغازمندی زمانی عالم با قرائتی جدید از نظریه حدوث دهری

دوره 4، شماره 2 - پیاپی 13(تابستان 1396)، پاییز 1396، صفحه 97-124

محمد صادق کاویانی؛ غلامرضا فیاضی