نویسنده = جمال سروش
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و نقد ملاک فعل اخلاقی (پرستش) نزد شهید مطهری

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تابستان 1400، صفحه 141-157

جمال سروش


2. نقش عقل عملی در کمال انسان

دوره 2، شماره 1 - پیاپی 4 (بهار 1394)، پاییز 1394، صفحه 65-86

جمال سروش


3. شبهه خان الامین

دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393)، بهار 1394، صفحه 131-156

جمال سروش؛ شهرزاد دهقان جبارآبادی


4. نقش شهود در فلسفه اسلامی

دوره 1، شماره 2 - پیاپی 2 (پاییز 1393)، زمستان 1393، صفحه 145-167

جمال سروش